Giới thiệu phiếu đăng ký thông tin bất động sản cho anh em môi giới có thể sử dụng dễ dàng

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Số: ……../20…/PĐK/ICP/…

Hôm nay,  ngày …  tháng …. năm 20…., hai bên chúng tôi gồm có: 

 BÊN CUNG CẤP THÔNG TIN ( Sau đây gọi tắt là Bên A): 

CÔNG TY ……

•      Địa chỉ : 

•      Điện thoại:                       

•      Số TK : 

•      Đại diện :                                      Chức vụ: 

 BÊN ĐĂNG KÝ THÔNG TIN  (Sau đây gọi tắt là Bên B):

•         Ông/ Bà: ………………………………………… Ngày sinh: …………………………  

•         CMND: …………………… Ngày cấp:……………… Nơi cấp: …………………………..  

•         Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………….

•         Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………………………..

•         Điện thoại: ……………………………………… Email: …………………………………..

  1. THÔNG TIN NHU CẦU SẢN PHẨM

Sản phẩm đăng ký thông tin: căn hộ thuộc dự án TÊN DỰ ÁN

Số lượng sản phẩm đăng ký thông tin: ………. sản phẩm  

Tiền phí dịch vụ cung cấp thông tin: …………….  VNĐ (Bằng chữ: ………………………………….)

Hình thức thanh toán:      󠄫󠄫 Tiền mặt      󠄫Chuyển khoản.

  1. NỘI DUNG THỎA THUẬN
  1. Bên B đồng ý thanh toán và cho Bên A giữ số tiền trên để đăng ký nhận thông tin sản phẩm dự án TÊN DỰ ÁN khi Chủ đầu tư công bố dự án.
  2. Bên B xác nhận việc ký và thực hiện thanh toán theo Phiếu đăng ký thông tin này sau khi đã tìm hiểu tình trạng pháp lý của dự án và Bên A, đã đọc kỹ và hiểu rõ tất cả các tài liệu, nội dung có liên quan đến việc đăng ký thông tin sản phẩm dự án TÊN DỰ ÁN. Bên B thực hiện ký Phiếu đăng ký thông tin này trên tinh thần tự nguyện, không bị ép buộc.
  3. Khi Chủ đầu tư công bố dự án chính thức và thông báo về thông tin sản phẩm, Bên B sẽ được đảm bảo quyền ưu tiên giao dịch sản phẩm theo nhu cầu đã đăng ký trong Phiếu đăng ký thông tin này:
  • Trường hợp Bên B đồng ý tiếp tục tham gia đảm bảo quyền ưu tiên giao dịch sản phẩm như đã đăng ký thì sẽ ký Phiếu ưu tiên quyền giao dịch sản phẩm và đồng thời số tiền trong Phiếu đăng ký thông tin này được kết chuyển thành tiền đảm bảo trong Phiếu ưu tiên quyền giao dịch sản phẩm.
  • Trường hợp Bên B không đồng ý với sản phẩm như đã đăng ký thông tin thì Bên B nhường quyền ưu tiên cho khách hàng kế tiếp; hai Bên sẽ ký Biên bản thanh lý chấm dứt hiệu lực Phiếu đăng ký thông tin và Bên A sẽ hoàn trả lại tiền phí dịch vụ đăng ký thông tin (không lãi suất) cho Bên B trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày hai Bên ký Biên bản thanh lý.

Trường hợp Bên B thanh toán tiền phí dịch vụ bằng thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản, khi Bên A hoàn lại tiền phí dịch vụ thì Bên B sẽ phải chịu phí thanh toán bằng thẻ tín dụng/chuyển khoản trước đó.

  1. Phiếu đăng ký này chỉ có giá trị khi Bên B thực hiện đúng nội dung thỏa thuận và kèm theo phiếu thu tiền phí dịch vụ có đóng dấu của Bên A/đại diện theo ủy quyền của Bên A và/hoặc ủy nhiệm chi do Ngân hàng phát hành thể hiện việc Bên B đã thanh toán tiền phí dịch vụ cho Bên A.
  2. Phiếu đăng ký này sẽ mặc nhiên hết hiệu lực và không còn giá trị khi Bên B đã chính thức ký Phiếu ưu tiên quyền giao dịch sản phẩm hoặc ký Biên bản thanh lý Phiếu đăng ký này.
  3. Phiếu đăng ký này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 (hai) bản và Bên B giữ 01 (một) bản.
BÊN B(Ký và ghi rõ họ tên)ĐẠI DIỆN BÊN A
05.8888.38.38